BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 755/QĐ – ĐHV ngày 23/3/2012

của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

 

Tên chương trình :             Luật học

Trình độ đào tạo :              Đại học

Ngành đào tạo :                  Cử nhân Luật  

Loại hình đào tạo:              Từ xa

Đối tượng:                           Tốt nghiệp Trung cấp Luật

 

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1. Kiến thức.

- Cung cấp cho người học những kiến thức, hiểu biết về các lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội, để góp phần xây dựng xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

- Trang bị những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, cũng như pháp luật trên thế giới.

- Trang bị những kiến thức pháp luật cần thiết về lí luận và thực tiễn để có thể vận dụng vào thực tế đời sống.

1.2. Kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp :

- Ngư­ời học có khả năng nắm bắt, hiểu và khai thác những văn bản pháp luật.

- Có khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, biết cách giải quyết và xử lí các vấn đề liên quan đến pháp lí.

- Giúp cho người học sau khi ra tr­ường có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, ý thức tôn trọng pháp luật cao.

- Tích cực đấu tranh bảo vệ công lí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi người.

1.3. Khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Người học sau khi ra tr­ường có thể đảm nhận tốt công việc ở mọi ngành nghề liên quan đến pháp luật nh­ư: các cơ quan tư pháp, các cơ quan hành chính – sự nghiệp, các doanh nghiệp; đào tạo trở thành luật sư­, các chức danh tư­ pháp, chuyên gia pháp lý…

2. Thời gian đào tạo:    3  năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:  75 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Những người đã tốt nghiệp trung cấp luật hoặc tương đương

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

5.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hình thức giáo dục từ xa

5.2. Điều kiện tốt nghiệp:

Kết thúc khoá học, sinh viên hội đủ các điều kiện được quy định tại  “Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa”, ban hành kèm theo Quyết định số 40/2003/QĐ - BGDĐT ngày 08/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành kèm theo Quyết đinh số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; “Quy định đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa của Trường Đại học Vinh”, ban hành kèm theo Quyết định số 549/QĐ- ĐHV ngày 12/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, thì được Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa.

6. Thang điểm:  Thang điểm 4 kết hợp thang điểm chữ A, B, C, D, F.

7. Nội dung chương trình.

            Tổng khối lượng kiến thức:            75 tín chỉ.

           Trong đó:

- Kiến thức giáo dục dại cương:                 8 tín chỉ

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:       67 tín chỉ

                             7.1. Kiến thức giáo dục đại cương:     

          

TT

Mã học phần

 

Tên học phần

Số

tín chỉ

1

CT 10001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin - I

2

2

CT 10002

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin - II

2

3

CT 10002

T­ư tư­ởng Hồ Chí Minh

2

4

CT 10002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Cộng

8

 

 

 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

 

 

7.2.1. Kiến thức chung của ngành

 

1

LH 2003

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

4

2

LH 2001

Lịch sử nhà nước và pháp luật

4

3

CT 2004

Lịch sử các học thuyết pháp lý

2

Cộng

10

 

 

 

7.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành

 

1

LH 2012

Luật Hiến pháp

4

2

LH 2009

Luật Hành chính và Tố tụng hành chính

4

3

LH 2011

Tư pháp quốc tế

4

4

LH 2008

Luật Dân sự

4

5

LH 2009

Luật Tố tụng dân sự

3

6

LH 2012

Luật Hình sự

4

7

LH 2013

Luật Tố tụng hình sự

3

8

LH 2010

Công pháp quốc tế

4

9

LH 2002

Luật Thương mại

4

10

LH 2007

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

3

11

LH 2017

Luật Lao động

4

12

LH 2015

Lý luận về Nhà nước pháp quyền

3

13

LH 2006

Luật tài chính

4

Cộng

48

 

 

Học phần tự chọn 1: Sinh viên chọn 1 trong số 3 học phần sau

 

1

LH 2005

Luật Đất đai và Môi trường

3

2

 

Pháp luật về doanh nghiệp

3

3

LH 2019

Luật So sánh

3

 

 

 

Học phần tự chọn 2: Sinh viên chọn 1 trong số 3 học phần sau

 

1

LH 2016

Công chứng và chứng thực

3

2

 

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

3

3

LH 2018

Hiến pháp Tư sản

3

 

 

 

Học phần tự chọn 3: Sinh viên chọn 1 trong số 3 học phần sau

 

1

LH 2014

Luật Hôn nhân và Gia đình

3

2

 

Khoa học điều tra hình sự

3

3

 

Pháp luật về hợp đồng

3

 

8. Kế hoạch giảng dạy

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

LT/TL, BT, TH

 

Học ở năm

Khoa

đảm nhận

1

2

3

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin – HPI

2

20/10/60

2

 

 

GDCT

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin – HP II

2

20/10/60

2

 

 

GDCT

3

Lý luận chung về nhà nướcvà pháp luật

4

40/15/90

4

 

 

Luật

4

Lịch sử nhà nước và pháp luật

4

40/15/90

4

 

 

Luật

5

Luật Hiến pháp

4

0/15/90

4

 

 

Luật

6

Luật Hành chính

và Tố tụng hành chính

4

40/20/120

4

 

 

Luật

7

Lý luận về Nhà nước pháp quyền

3

30/10/60

3

 

 

Luật

8

Lịch sử các học thuyết pháp lý

2

20/10/60

2

 

 

Luật

9

Luật Dân sự

4

40/20/120

 

4

 

Luật

10

T­ư tư­ởng Hồ Chí Minh

2

20/10/60

 

2

 

GDCT

11

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

3

30/10/60

 

3

 

Luật

12

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

20/10/60

 

2

 

GDCT

13

Luật Hình sự

4

40/20/120

 

4

 

Luật

14

Luật Thương mại

4

40/15/90

 

4

 

Luật

15

Luật Tố tụng dân sự

3

30/15/90

 

3

 

Luật

16

Luật Tố tụng hình sự

3

30/15/90

 

3

 

Luật

17

Công pháp và quốc tế

4

40/15/90

 

 

4

Luật

18

Tư pháp và quốc tế

4

40/15/90

 

 

4

Luật

19

Luật Lao động

4

40/15/90

 

 

4

Luật

20

Luật tài chính

4

40/15/90

 

 

4

Luật

21

Tự chọn 1

3

30/10/60

 

 

3

Luật

22

Tự chọn 2

3

30/10/60

 

 

3

Luật

23

Tự chọn 3

3

30/10/60

 

 

3

Luật

Cộng

75

 

25

25

25

 

 

12. Hướng dẫn thực hiện chương trình

   -  Đây là chương trình khung, trình bày vắn tắt những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đào tạo Cử nhân Luật hệ từ xa, áp dụng cho các lps tuyển đối tượng tpoots nghiệp Trung cấp Luật hoặc tương đương.

  - Bố cục chương trình khoa học, kiến thức đi từ kiến thức đại cương đến chuyên ngành. Để học tốt các phần kiến thức chuyên ngành, sinh viên cần nắm vững kiến thức cơ sở.

  - Trên cơ sở chương trình này, các Tổ bộ môn phân công giảng viên biên soạn đề cương chi tiết học phần, tiến tới biên soạn giáo trình môn học. Tổ bộ môn phải theo sát nội dung chương trình để thực hiện các học phần theo logic đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa thông qua.

  - Hàng năm Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa sẽ đề nghị Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung khung chương trình cho phù hợp với điều kiện, mục tiêu đào tạo. Sự điều chỉnh chương trình hàng năm chiếm tỷ trọng tối đa là 20 %.

  - Chương trình khung này đã được Hội đồng khoa học và Đào tạo khoa Luật thẩm định và thông qua. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy sẽ còn nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý để chương trình ngày càng phù hợp hơn với yêu cầu trong nước và quốc tế.

 

 KT HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                   PGS.TS. Thái Văn Thành