BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỐ TRÍ PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN HỌC - CAO HỌC K22 (Tuần 7) TẠI TRƯỜNG ĐH VINH
Ngày thi Ca thi TT Phòng thi Ngành SL Môn thi Ghi chú
Thứ Bảy Ca 1 1 A3-301 Chính trị 1 30 Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
2 A3-302 Chính trị 2 30 Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
3 A3-303 Quản lí giáo dục 1 29 Quản lí nguồn lực trong giáo dục
(Bắt đầu từ 6h30) 4 A3-304 Quản lí giáo dục 2 30 Quản lí nguồn lực trong giáo dục
5 A3-401 Quản lí giáo dục 3 30 Quản lí nguồn lực trong giáo dục
6 A3-403 Toán học 1 31 Cơ sở hình học hiện đại
7 A3-404 Toán học 2 32 Cơ sở hình học hiện đại
Ngày 30/5
Ca 2 8 A3-301 Ngữ văn 1 32 Ngôn ngữ nghệ thuật
9 A3-302 Ngữ văn 2 20 Ngôn ngữ nghệ thuật
Vật lí 1 11 Phương pháp luận nghiên cứu Vật lí
10 A3-303 Vật lí 2 30 Phương pháp luận nghiên cứu Vật lí
11 A3-304 Lịch sử 28 Một số vấn đề về chủ nghĩa tư bản hiện đại
(Bắt đầu từ 8h45) 12 A3-401 Nông nghiệp 1 31 Sản suất nông nghiệp an toàn
13 A3-403 Nông nghiệp 2 11 Sản suất nông nghiệp an toàn
Sinh học 1 20 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
14 A3-404 Sinh học 2 21 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Giáo dục học 9 Cơ sở toán của viện dạy học Toán ở tiểu học
Ghi chú: - Học viên khi đi thi mang theo phù hiệu (hoặc giấy tờ tùy thân);
- Không được mang theo điện thoại, cặp và các vật dụng khác cấm đưa vào phòng thi;
- Học viên phải có trang phục lịch sự, mô phạm khi dự thi.
Nghệ An, ngày 12 tháng 5 năm 2015
Trung tâm Đảm bảo chất lượng