TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                                                   Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2013 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG

tháng 3 năm 2013

                

 

I. Khai giảng:

 

TT

Thời gian

Địa bàn

Ngành

1

Tháng 03/2013

Thành phố Vinh, Nghệ An

Luật

2

Tháng 03/2013

Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Luật

 

II. Tuyển sinh:

1. Tiếp tục thúc đấy và hoàn thành tuyển sinh các lớp dưới đây, dự kiến khai giảng trong tháng 4 năm 2013.

 

TT

Địa bàn

Ngành

Dự kiến khai giảng

1

Tỉnh Khánh Hòa

Luật

Tháng 4/2013

2

Huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum)

Luật

Tháng 4/2013

3

Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Luật

Tháng 4/2013

4

Huyện KBang (tỉnh Gia Lai)

Luật

Tháng 4/2013

 

2. Triển khai tuyển sinh từ tháng 3 năm 2013:

 

TT

Địa bàn

Ngành

Dự kiến khai giảng

1

Huyện Hoóc Môn (TP Hồ Chí Minh)

GD Mầm non

Tháng 5/2013

2

Huyện Nam Giang (tỉnh QuảngNam)

Luật

Tháng 5/2013

3

Huyện Tân Kỳ (Nghệ An)

Luật

Tháng 4/2013

4

Thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hả Tĩnh))

Kế toán

Tháng 4/2013