Trường Đại học Vinh tổ chức nhập học cho các lớp 54 Luật Khánh Hòa, 54 Luật Thủy Nguyên, 54 Luật Hải Phòng, 54 Luật Đăk Glei và 54 Kế toán Đăk Glêi từ ngày 06/04/2013. Bắt đầu học từ ngày 13/04/2013.