CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                                  Nghệ An, ngày     tháng        năm

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

 

 

Kính gửi: Trung tâm GDTX Trường Đại học Vinh

 

 

Tên tôi là:  .........................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................

Số CMND:.........................................., cấp ngày .................................. tại......................

Quê quán:...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................

Hiện nay đang công tác tại:...............................................................................................

Là sinh viên ngành:......................................khoá ............................................................

Vì lý do  ..........................................................................................................................        nên không đến nhận được bằng tốt nghiệp đại học nay tôi uỷ quyền lại cho (Anh, Chị, Em, Bố, Mẹ)

Họ tên người được uỷ quyền :.....................................................................................

Sinh ngày:.........................

Số CMND:  ........                                       cấp ngày     ..........                          tại

Quê quán:.......

Hộ khẩu thường trú:...............

Hiện đang công tác tại:.........

Đến tại Trung tâm GDTX nhận thay bằng tốt nghiệp đại học giúp tôi.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách trước pháp luật về nội dung uỷ quyền trên.

Kính mong Trung tâm GDTX tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

 

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                               NGƯỜI UỶ QUYỀN

Ký tên, ghi rõ họ tên                                                                        Ký tên, ghi rõ họ tên

 

 

           

Xác nhận của đơn vị đang công tác

(Phó) Trưởng đơn vị

Ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu

 

Lưu ý :

- Khi đi nhận  bằng tốt nghiệp Đại học người đi nhận phải mang CMND gốc của mình và người uỷ quyền kèm theo 1 CMND phôtô